Анкет
(.JPG эсвэл .PNG)
Ерөнхий мэдээлэл
Байнгын оршин суугаа хаяг
Боловсрол
Ерөнхий боловсрол*
Дээд боловсрол
Мэргэшсэн зэрэг
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
Ажил 1*
Ажил 2
Бидэнтэй холбогдох
© Copyright 2023Urban Servicedeveloped bySteppe Link